Algemene voorwaarden van Track2Connect.be

 

1.1     Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aangegane overeenkomsten en op alle aanbiedingen.

1.2     Bij onze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van bepaalde diensten of produkten van toepassing zijn.

         Bij verschillen tussen onze algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden gelden eerst de aanvullende voorwaarden tenzij      

         anders is bepaald.

1.3     Enkel schriftelijk overeengekomen kan van onze algemene voorwaarden worden afgeweken maar blijven wel de andere bepalingen 

          van kracht.

1.4     Enkel de Algemene voorwaarden van Track2Connect.be gelden.

1.5     De koper is eenieder natuurlijk- of rechtspersoon die met  Track2Connect.be een contractuele relatie heeft staan.

1.6     Track2Connect.be richt zich op de Belgische en Nederlands markt.

1.7     Wij behouden ons het recht onze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

1.8     Bij plaatsing van een bestelling bij  Track2Connect.be aanvaardt de koper onze algemene voorwaarden, rechten en plichten.

1.9      Track2Connect.be kan beroep doen op anderen om tot een overeenkomst te komen met de koper.

 

Herroepingsrecht en retourneren

 

Vanaf dat de bestelling bij u werd geleverd hebt u het wettelijke recht om tot 14 dagen het product te retourneren naar ons.

Klik hier om naar het modelformulier voor herroeping te gaan en volg onderstaande procedure (hoe retourneren)

U moet het product in de originele verpakking retourneren.

Terugbetaling van retournering wordt geweigerd als het product is gebruikt of beschadigd.

Track2connect.be is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending is ontstaan.

De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument koper. 

Richtprijzen voor de terugzending kunnen teruggevonden worden op de website van bv Bpost.

Indien de consument koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft

gemaakt, dan draagt Track2connect.be binnen 14 dagen zorg voor terugbetaling van het door de

consument- koper aan track2connect.be betaalde.

 

Hoe retourneren

 

1        Stuur een e-mail naar info@track2connect.be met het ingevulde modelformulier voor herroepingsrecht.

          (voor het herroepingsrecht hoeft u geen reden op te geven) voor alle andere zaken wel, omdat niet alle producten zomaar terug

          worden genomen.( zie algemene voorwaarden)

2        Vermeld de bestelnummer(s) van de ontvangen producten die u terug wil sturen

3        Steek een kopij van het ingevulde modelformulier mee in de doos voor de retourzending

4        Verzend de doos naar ons ( zie onze adresgegevens  )

5        Na ontvangst van uw geretourneerde goederen voeren wij een kwaliteitscontrole uit.

6        Is deze positief bevonden krijgt u zo spoedig mogelijk uw geld teruggestort op uw rekening.

7         Track2Connect.be kan nooit aansprakelijk gesteld worden als er een foutief rekeningnummer wordt doorgegeven    

           voor de terugstorting.

  

 

Garantie

 

De wettelijke garantie is van toepassing (= 2 jaar).

 

Overeenkomsten

 

1       Onze aangeboden prijsopgavens of aanbiedingen zijn een uitnodiging aan de eventuele kopers van het verleiden tot een aankoop.

2        Aanbiedingen of promoties gelden enkel zolang de voorraad strekt.

3        Een offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken tenzij anders is overeengekomen met  Track2Connect.be

4        De koper is gebonden aan de aankoop als: hij zijn  gegevens heeft ingevoerd op onze  Track2Connect.be shop( bestelformulier) en    

          aanvullende data welke via elektronische weg verzonden zijn, via een telefonische bestelling of afgetekende offerte.

          Na ontvangst van de betaling zullen de goederen pas verzonden worden.

          Deze overeenkomst kan herroepen worden als de koper niet aan  onze voorwaarden voldoet of heeft gedaan. 

5        Koper en verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat er via elektronische weg een geldige overeenkomst wordt gemaakt.

          Mits aan alle voorgaande regels wordt voldaan, ook het ontbreken van een handtekening doet niet toe aan bindende kracht van      

          aanbod en aanvaarding daarvan.De elektronische bestanden van  Track2Connect.be gelden hierbij voor zo ver de wet dit toelaat    

          als bewijs.

6        Teksten,afbeeldingen, mondelinge communicatie met betrekking tot aanbiedingen die worden weergegeven kunnen geen    

          aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding.

 

Prijzen

 

1        Al onze prijzen zijn weergegeven in euro’s en inclusief btw.

2        Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3        De koper is de aankoopprijs verschuldigd van aangekochte goederen aan  Track2Connect.be.

          Track2Connect.be behoud zich het recht om eventuele fouten in de prijsopgave, onjuistheden, zelfs na tot standkoming van    

         overeenkomst door  Track2Connect.be kunnen gecorrigeerd worden.

4        Bezorgkosten zijn in België niet in de prijs inbegrepen, voor bezorging buiten België gelden speciale tarieven.

5        Bij prijswijzigingen voor aangeboden producten of diensten die stijgen  tussen de bestelling en uitvoering behoud de koper zich

          het recht om zijn order te anuleren binnen de 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door  Track2Connect.be

 

Betalingen

 

1        Betalingen via onze internetsite worden afgehandeld  via Mollie ( externe beveiligde betaalprovider)

2        Enkel na ontvangst van de betaling worden de bestelde goederen verzonden.

3        In geval dat men na bestelling  de betalingsverplichting niet is nagekomen kan  Track2Connect.be met onmiddelijke ingang de  

          overeenkomst en verdere levering ontbinden tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen+

          de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder inbegrepen.

 

Leveringen

 

1        Bestellingen worden na ontvangst van betaling zo snel mogelijk verzonden.

2        Is er een product na bestelling tijdelijk niet op vooraad  zal  Track2Connect.be  de koper spoedig telefonisch of via mail

          inlichten en aangeven wanneer hat product terug op voorraad is.

3        Leveringen vinden plaats op het ingevulde bestemmingsadres op de site van  Track2Connect.be

4        Na ontvangst van de goederen vallen alle risico’s onder verantwoordelijkheid van de koper.

5        Bij leveringen in het buitenland gelden andere verzendtarieven.

6        Wij pogen elke bestelling na betalingsontvangst spoedig te verzenden, echter kunnen we niet altijd instaan voor de gewenste

         afleverdatum.

 

Ruilen en heroepingsrecht

 

De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur of betalingsbewijs. De koper krijgt zijn geld

terug. De koper betaald de eventuele vrachtkosten voor de retourzending.

 

Eigendom

 

Eigendom van producten gaat pas bij feitenlijke levering op de koper over na ontvangst van betaling en nadat hij aan alle      

overeenkomsten en algemene voorwaarden van  Track2Connect.be heeft voldaan.

 

Aansprakelijkheid/garantie

 

Track2Connect.be aanvaard geen enkele aanprakelijkheid ten gevolge van schade, indirecte

schade, persoonlijke of emotionele schade en/of lichamelijk letsel tengevolge van de geleverde producten.

Wordt  Track2Connect.be toch aansprakelijk gehouden om enige schade te vergoeden, dan zal deze nooit hoger liggen dan de factuurwaarde  

van de aangekochte goederen of diensten die deze schade veroorzaakten.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage

als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

                     a : Indien er verandering in of aan het product zijn aangebracht die

                      niet met toestemming van  Track2Connect.be of de fabrikant zijn verricht.

                     b : Indien de originele factuur of betalingsbewijs niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.

                     c : Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderende of onoordeelkundig gebruik.

                     d : Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud

                     Het is mogelijk dat Track2connect.be op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die

                     mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief.

                     Track2connect.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt

                     verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt

Track2connect.be zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.     

De internetsite bevat een Privacy Statement.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

PRIVACY IS GEWAARBORGD ADRESWIJZIGINGPRIVACY OP INTERNET

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons) gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren.We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.De gegevens van particuliere gebruikers van de webshop van  Track2Connect.be worden louter gebruikt voor de afhandeling van de geplaatste bestelling. Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Van zakelijke gebruikers van de webshop van  Track2Connect.be gebruiken we wel alle informatie, die u vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden (volgens onze algemene voorwaarden). Als u ons via onze site uw postadres en/of uw telefoonnummer meedeelt, kunt u daarom periodiek selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen en/of kunnen we u telefonisch benaderen met informatie over onze producten en diensten. Als u dergelijke informatie (per post en/of telefoon) niet wenst te ontvangen, kunt u daarvoor contact met ons opnemen. We hebben partners en speciale relaties met derden op internet, maar verstrekken hen nooit uw persoonsgegevens, noch ontvangen we de gegevens die u aan deze derden verstrekt (tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk is).Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is , vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Als we bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken we een beveiligde server met een eigen toegangscode. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op onze site.In het geval we uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen we dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Tevens bieden we de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site gelden de algemene voorwaarden van Track2Connect.be, waaronder dit privacybeleid. Dit wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan. Klanten zijn verplicht Track2connect.be van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Track2connect.be, geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Track2connect.be ,bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u Track2connect.be om – indien nodig – uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkings- administratie of andere instanties. Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van Track2connect.be zodat wij u kunnen informeren over interessante aanbiedingen. Indien u dit niet wenst, laat u dit ons weten via info@track2connect.be . Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage en verbetering. Vragen om inzage in uw gegevens of klachten over privacy richt u aan  info@track2connect.be  Afdeling Klantenservice

Privacy

 Track2Connect.be streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen een(1) werkdag te beantwoorden.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van  Track2Connect.be of overeenkomsten die met

haar gesloten zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

 Track2Connect.be neemt daarbij de van toepassing zijn de wet- en regelgeving in acht.

 

Persoonsgegevens

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.